بند به بند آنچه در زیر می آید
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ است
لطفاً ببینید کدام ردیف از قانون اساسی محقق شده.

 

➕ حاکمیت الهی و یکتاپرستی
➕ استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی
➕ حق حاکمیت انسان بر سرنوشت‏ خود
➕ تساوی همه مردم در حقوق
➕ تأکید ویژه بر حقوق‏ زنان
➕ مصونیت حقوق‏ اشخاص‏ از تعرض‏
➕ ممنوعیت تفتیش‏ عقاید
➕ آزادی کامل مطبوعات
➕ ممنوعیت استراق‏ سمع و تجسس
➕ آزادی احزاب‏ و انجمن‏ های‏ سیاسی
➕ آزادی انجمن‌ و مراسم اقلیت‌های دینی
➕ حق تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏ ها
➕ حق‏ برخورداری تمام افراد از شغل
➕ آموزش و پرورش رایگان
➕ تربیت‏ بدنی‏ رایگان
➕ آزادی تدریس زبان‌های‏ محلی در مدارس
➕ تأکید بر اصل‏ برائت
➕ ممنوعیت شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار
➕ تأکید بر حفاظت‏ از محیط زیست‏
➕ مراجعه به آرای مردم در قالب رفراندوم
➕ دادگاه علنی برای رسیدگی‏ به‏ جرائم
➕ فضیلت محوری و محو فساد
➕ محو هر گونه‏ استبداد و انحصارطلبی‏
➕ حذف‏ تشکیلات‏ غیرضروری از نظام اداری
➕ حق برخورداری‏ تمام مردم از تأمین‏ زندگی اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏ ، بیکاری‏ ، پیری‏ ، ازکارافتادگی‏ ، بی‏‌سرپرستی‏ ، حوادث‏ و سوانح‏ ، نیاز به‏ خدمات‏ درمانی به‏ صورت‏ بیمه‏ و تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏ ، دامی‏ و صنعتی‏

این ها ارزش هایی بودند که مردم ایران برایشان قیام کردند و برای آن که بعـدهـا کسی مطالبات‌ آن ها را تحریف نکند خواسته‌هایشان در قالب سندی به نام #قانون_اساسی تدوین و به میثاق جمعی ایرانیان تبدیل شد ، کسانی که این مفاهیم را نادیده می گیرند باید ضدانقلاب محسوب شوند نه افرادی که از این حقوق دفاع می کنند.